NNS Logotyp

Nationell ordfö­ran­de­träff september 2024

NNS styrelse kommer att bjuda in till nationella, digitala ordfö­ran­de­träffar från och med hösten 2024.
23 september 2024
kl.17:00–18:30
Form: Online
NNS Logotyp

Träffarna riktar sig till dig som är ordfö­rande eller till dig som sitter i en styrelse i ett samordnings­förbund. Vid träffarna kommer du att få infor­mation om det intres­se­po­li­tiska arbete som NNS driver natio­nellt, du kommer också få möjlighet att lämna dina inspel till vårt gemen­samma arbete framåt.

Syftet är att vi träffas och lyssnar in medlems­för­bundens förslag och idéer på utveck­lings­om­råden för Finsam och NNS. Delta­gande är själv­klart frivilligt och efter behov.

Varmt välkommen!

Fredrik Lundén, ordfö­rande NNS

Länk till ordfö­ran­de­träffen publi­ceras under hösten.