NNS Logotyp

Medlem­för­bundens aktivi­teter

Aktivi­teter, projekt mm. genom­förda av NNS medlems­förbund.

Aktivitetslista

FörbundAktivitetBeskrivningTypMålgruppFinansiering
Samordningsförbundet Centrala ÖstergötlandVälfärdsguidenEn interaktiv databas över insatser i Sverige.Kompetenshöjande; ÖvrigtIndivider, anhöriga, personalEgen
Samordningsförbundet Centrala ÖstergötlandMotverka våld i nära relationerUtbildning och informationsmaterial kring våld i nära relationer.KompetenshöjandePersonalESF
Samordningsförbundet Centrala ÖstergötlandInkluderingslyftetUtbildning i BIP och arbetsmarknadsinkludering.KompetenshöjandePersonalESF
Höglandets samordningsförbundSE-HöglandetIndividinriktat metodarbete Supported Employment.IndividinriktadIndividerEgenfinansierad
Höglandets samordningsförbundUppdrag SamverkanSamverkansforum för att öka samarbetet mellan parterna, skapa oberoende samverkanssystem utifrån lokala behov och förutsättningar för att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska bli så resurseffektiv som möjligt. StrukturövergripandePersonalEgenfinansierad
Höglandets samordningsförbundIT-spåretAnpassad yrkesutbildning inom IT-området för unga vuxna med autismspektrumdiagnos.IndividinriktadIndividerEgenfinansierad
Höglandets samordningsförbundGemensam inspirationsdagKompetensutveckling om Finsam, samverkan och målgruppen för parternas medarbetare.KompetenshöjandePersonalEgenfinansierad
Höglandets samordningsförbundFörrehabilitering i HälsocenterFörstärkning av lokala Hälsocenter (samverkan mellan region och kommun) för att erbjuda förrehabiliterande insatser, individuellt och i grupp, till målgruppen som är i behov av att höja sin aktivitetsförmåga och allmänna välbefinnande för att nå förmåga att delta i ordinarie arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser (10 h per vecka). IndividinriktadIndividerEgenfinansierad

Rapportera aktivi­teter

Gör så här för att få med ditt förbunds aktivi­teter (t.ex. insatser, projekt, samar­beten, metod­ut­veckling mm.) i NNS lista:

  1. Ladda ned rapporten (excel-fil)
  2. Fyll i fälten på fliken “aktivi­teter”. Där finns redan några exempel.
  3. Skicka hela excel-arket till admin@nns.samordning.org

Fältbe­skriv­ningar

  • Förbund — Förbundets namn
  • Aktivitet — Aktivi­tetens namn
  • Beskrivning — Infor­mation om aktivi­teten, en kort beskrivning av vad aktivi­teten handlar om. Här kan man även skriv t.ex. Planerat antal deltagare eller budget.
  • Typ — Hur man klassar aktivi­teten, t.ex. Individ­in­riktad, kompe­tens­ut­veckling etc. För aktivi­teter som är svåra att klassi­ficera, använd “Övrigt”
  • Målgrupp — Vem målgruppen för aktivi­teten är. Vanligast är “individer” eller “personal”
  • Finan­siering — Vem som finan­sierar aktivi­teten, t.ex. Egenfi­nan­sierad, ESF, Vinnova, samarbete med närings­livet etc.