NNS Logotyp

2023 års kommun­rap­porter om den offentliga försörj­ningen

Statisticon samman­ställer årliga rapporter om den offentliga försörj­ningens omfattning.
11 juni 2024

Statisticons samman­ställning av den offentliga försörj­ningens omfattning för 2023 finns nu publi­cerad och kan laddas ner på företagets sida.

Socio­e­konomi, demografi och offentlig försörjning kan användas som en del av förbundens omvärlds­be­vakning samt som underlag för behov­sa­nalys och verksam­hets­ut­veckling.

Statisticon erbjuder möjlig­heten att boka in föredrag och workshops med utgångs­punkt i rappor­terna och för att bidra till samord­nings­för­bundens analys­arbete.

Materialet ger en möjlighet att jämföra utveck­lingen över tid fördelat på juridiskt kön.

Samman­ställ­ningen görs på uppdrag av samord­nings­för­bundet Uppsala län.

 

Kommun­rap­por­terna visar

  • arbets­löshet
  • sjukpenning
  • ekono­miskt bistånd

Statistiken bearbetats och visua­li­seras i Statisticons webbverktyg StudioS.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024