NNS Logotyp

Översikt av medlems­för­bundens aktivi­teter

NNS har påbörjat ett arbete med att göra en kunskapsbank som ger en översikt av medlems­för­bundens aktivi­teter.
26 juni 2024
NNS Logotyp

Ett av NNS priori­terade temaom­råden är att vara en arena för kunskaps- och erfaren­hets­utbyte mellan samord­nings­för­bunden. Genom att samla en kunskapsbank med pågående aktivi­teter kan NNS erbjuda medlem­marna god möjlighet till överblick och inspi­ration.

Listan kommer innehålla finan­si­erade insatser, projekt, samar­beten, metod­ut­veckling och forsk­nings­projekt.

För att kunskaps­banken ska bli så heltäc­kande som möjligt behöver NNS medlems­för­bundens hjälp att fylla på listan genom att rapportera aktivi­teter.

Mer infor­mation om hur arbetet går till och för att se listan, besök sidan Medlem­för­bundens aktivi­teter