NNS Logotyp

Behov­sa­nalys och lokala analys­grupper

En viktig del i arbetet med uppföljning och analys är att förstå förut­sätt­ningarna lokalt för samord­nings­för­bundets målgrupp och parter, det görs i en lokal behov­sa­nalys.
Klippdockor.

Några samordnings­förbund har tillsatt lokala analys­grupper, med repre­sen­tanter från medlemspar­terna, som gemensamt samman­ställer tillgänglig statistik. Genom att analysera regis­terdata och beskriva trender och mönster kan den lokala behov­sa­na­lysen synliggöra områden där finan­siell samordning av rehabi­li­te­rings­in­satser skulle kunna bidra till att individer ökar eller återfår sin arbets­förmåga och därmed kan göra stegför­flytt­ningar mot eller ut på arbets­mark­naden.

Vill du läsa mer om lokala analys­grupper eller se exempel på lokala behov­sa­na­lyser kan du besöka

Samhällets stöd i Dalarna — Finsam Dalarnas analys­arbete

Analys­gruppen — Samord­nings­för­bundet Umeåre­gionen