NNS Logotyp

Indikator-rapporter

Här kan du läsa mer om NNS nationella indika­torer samt ladda ner och läsa indika­tor­rap­porter.

NNS indika­torer kan bidra till att ge en samlad bild av utveck­lingen av samord­nings­för­bundens arbete och det stöd till samverkan mellan myndig­he­terna som samord­nings­för­bunden möjliggör. Indika­to­rerna följer upp upple­velsen av kvalitet på den verksamhet samord­nings­för­bunden finan­sierar och stödjer. Varje indikators utveckling kan följas över tid och kan ge en antydan åt vilket håll utveck­lingen går. Med hjälp av bakgrundsva­ri­abeln kön kan också en jämställd­hets­a­nalys göras kopplat till svar från deltagare.

Resultat ger både lokala förbundet och NNS underlag att använda i verksam­hets­pla­nering, uppföljning och gemensamt lärande. Uppfölj­ningen sker på ett syste­ma­tiskt och kvali­tets­säkrat sätt genom att lokalt och på nationell nivå samla in data och över tid ta reda på hur mätvärdena förändras.

Nationella indika­to­rerna för finan­siell samordning startade som ett projekt 2014 och har utvecklats över tid.

Här kan du läsa dokumen­tation från indika­tor­pro­jektet

2018 höll Rådet för främjande av kommunala analyser (rka) tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKR) en workshop om förbe­re­delse till lokal analys av indika­torer för finan­siell samordning. Du kan ta del av material från works­hopen här

Workshop, lokal analys av indika­torer för finan­siell samordning 2018

Genom avtal med NNS har du och ditt förbund möjlighet att få

  • stöd att bedöma kvalitén i de samord­nings­för­bunds­fi­nan­si­erade insat­serna,
  • tillgång till aggre­gerad och jämfö­rel­sebar data mellan olika samordnings­förbund
  • använ­darstöd och material
  • bidra till analyser på övergri­pande nivå och stöd i det lokala analys­ar­betet
  • support och utbildning för hantering av enkäterna och instru­mentet
  • vidare­ut­veckling av det gemen­samma arbetet.