NNS Logotyp

Intres­se­po­li­tiskt påver­kans­arbete

Här kan du läsa mer om vad NNS gör i sitt intres­se­po­li­tiska påver­kans­arbete just nu.

NNS vill vara en nationell politisk arena för att strate­giskt kunna påverka samord­nings­för­bundens förut­sätt­ningar genom att aktivt bevaka medlem­marnas intressen lokalt, regionalt och natio­nellt. Förutom omvärlds­be­vakning av samord­nings­för­bundens lagstyrda uppdrag, innebär det också en nära och tät dialog med politiska uppdrags­givare på nationell nivå för att påverka beslut och priori­te­ringar i en riktning som ger samord­nings­för­bunden goda förut­sätt­ningar att utföra sitt uppdrag.

NNS bjuder också in till geogra­fiska områdesträffar, regel­bundna ordfö­ran­de­träffar samt månads­träffar med förbundens tjäns­te­per­soner för en dialog om aktuella frågor.

Exempel på på NNS bidrag i det nationella utveck­lings­ar­betet för målgruppen och samord­nings­för­bundens resur­sef­fek­ti­vitet inom arbets­livs­in­riktad samordnad rehabi­li­tering, är de uppdrag föreningen jobbar med inom Stoppa Våldet samt Uppföljning och analys. NNS samar­betar också med mötes­plats för social innovation (MSI) och verkar för en god och framåt­blic­kande dialog med Nationella rådet.

NNS följer även aktivt Försäk­rings­kassans uppdrag att analysera behovet av ändringar i lag (2003:1210) om finan­siell samordning av rehabi­li­te­rings­in­satser (Finsam-lagen). Översynen ska återrap­por­teras i december 2024 och såväl NNS som de enskilda samord­nings­för­bunden har getts möjlighet att inkomma med förslag på ändringar i lagen som Försäk­rings­kassan bör
beakta.

NNS har genom sin dialog med politiker, på såväl nationell, regional och lokal nivå, aktua­li­serat frågor för samord­nings­för­bundens förut­sätt­ningar att utföra sitt uppdrag, bland annat ekono­miska förut­sätt­ningar att finan­siera insatser utifrån behov av samordnat stöd samt möjlig­heten att följa upp verksam­heten.

Arbetet har lett till ett antal artiklar, men även inter­pel­la­tions­de­batter i riksdagen.

Uppföljning av Finsa­min­satser (Inter­pel­la­tions­debatt 30 januari 2024) | Sveriges riksdag

Samord­nings­för­bunden och Finsam­lag­stift­ningen (Inter­pel­la­tions­debatt 27 februari 2024) | Sveriges riksdag 

Finan­siering av Finsam­verk­samhet (Inter­pel­la­tions­debatt 21 maj 2024) | Sveriges riksdag