NNS Logotyp

Brev från NNS styrelse, maj 2024

Som ett led i arbetet för trans­parens, delak­tighet och tydlig kommu­ni­kation, skickas ett medlemsbrev ut från NNS efter respektive styrel­semöte.
28 maj 2024
NNS Site Icon

I medlems­brevet kan du läsa en samman­fattning av de frågor som NNS styrelse har disku­terat och eventuellt fattat beslut om. Brevet till medlem­marna ska inte förväxlas med protokoll från NNS styrel­se­möten som finns i dokumentar­kivet.

I brev från NNS styrelse 2023-05-23 kan du bland annat läsa om

  • Fortsatt arbete att förebygga och bekämpa våld
  • Vad som är på gång i NNS styrelses arbets­grupper
  • Ekonomi
  • Digitalt medlemsmöte 21 november 2024
  • NNS förstudie och svar till Försäk­rings­kassan
Senast uppdaterad: 29 maj 2024