NNS Logotyp

Om NNS

Nationella nätverket för samordnings­förbund, NNS, är en intres­se­or­ga­ni­sation för samord­nings­för­bunden i Sverige.

För att tillgodose medlem­marnas behov arbetar NNS utifrån priori­terade temaom­råden för att

  • vara en nationell politisk arena för att strate­giskt kunna påverka samord­nings­för­bundens förut­sätt­ningar
  • vara en arena för kunskaps- och erfaren­hets­utbyte mellan samord­nings­för­bunden
  • öka kunskapen om NNS genom ett stärkt kommu­ni­ka­tions­arbete, en tydlig organi­sering och väl funge­rande rutiner
  • verka för ett stärkt arbete med uppföljning, utvär­dering och analys av samord­nings­för­bundens verksamhet.

Du kan läsa mer om NNS arbete i verksam­hets­in­riktning 2024–2026 inklusive verksam­hetsplan och budget för 2024.

NNS verksam­hets­in­riktning 2024–2026

Verksam­hets­in­riktning, inklusive verksam­hetsplan och budget för 2024.

NNS intres­se­po­li­tiska påver­kans­arbete

NNS driver ett intres­se­po­li­tiskt påver­kans­arbete för att uppmärk­samma målgruppens behov samt lyfta fram möjlig­he­terna med finan­siell samordning genom samord­nings­för­bunden.

NNS styrelse har samman­fattat de områden som just nu är allra viktigast i det intres­se­po­li­tiska påver­kans­arbete.
Materialet utgör ett stöd i dialog med Nationella rådet samt med besluts­fattare och politiska uppdrags­givare på olika nivåer
lokalt, regionalt och natio­nellt.

NNS fem priori­terade områden 2023–2024 är

  • Fortsatt behov av en översyn av Finsam-lagen.
  • Medlem­marnas engagemang, roller och mandat i Finsam.
  • Målgrupper för samord­nings­för­bundens finan­si­erade insatser – behov och medel.
  • System för uppföljning, utvär­dering och analys – möjlig­heter att följa upp resul­taten av samord­nings­för­bundens finan­si­erade insatser och bidra till mer kunskaps­o­ri­en­terade arbetssätt behöver stärkas.
  • Samord­nings­för­bundens möjlig­heter till projekt­ä­gande i ESF-projekt och möjlig­heter till nya regerings­uppdrag utöver uppdraget om att öka upptäckten av våld.

NNS priori­terade områden 2023–2024

Om du vill komma i kontakt med NNS styrelse eller tjäns­te­per­sonstöd så hittar du kontakt­upp­gifter och ansvars­område här.

Nätverket NNS bildades den 4 november 2009 vid en konferens i Stockholm och blev formellt en förening 1 januari 2012.

I dag finns det 72 samordnings­förbund som omfattar samtliga regioner och i 274 av Sveriges 290 kommuner, de flesta är medlemmar i NNS.

Föreningen bjuder in till medlemsmöte, årsmöte samt regel­bundna träffar för förbunds­ord­fö­randen och tjäns­te­per­soner som jobbar i samord­nings­för­bunden.

Styrelse utses av årsmötet och består av styrel­se­le­da­möter eller ersättare i de samordnings­förbund som är medlemmar i NNS.

Styrelsen har tillsatt ett tjäns­te­per­sonstöd som jobbar med olika frågor och ansvars­om­råden inom NNS på del av sin ordinarie arbetstid i medlems­för­bunden.

Förtro­en­de­valda och tjäns­te­per­soner verksamma inom de samordnings­förbund som är medlemmar i NNS omfattas av en tjäns­te­re­se­för­säkring. Försäk­ringsbrev med villkor 

NNS styrelse och tjäns­te­per­sonsstöd

Om du vill komma i kontakt med NNS styrelse eller tjäns­te­per­sonstöd så hittar du kontakt­upp­gifter och ansvars­område här.