NNS Logotyp

Uppdrag

För att tillgodose medlem­marnas behov arbetar NNS utifrån priori­terade temaom­råden och uppdrag. Till respektive temaområde har styrelsen utsett en arbets­grupp.

Intressepolitiskt påverkansarbete

NNS driver ett intressepolitiskt påverkansarbete för att uppmärksamma målgruppens behov samt lyfta fram möjligheterna med finansiell samordning genom samordningsförbunden.

Stoppa Våldet

Sedan 2019 har NNS arbetat aktivt med att upptäcka våld i nära relationer. Arbetet har inneburit metoder för att regelbundet och rutinmässigt ställa frågor om våld till deltagare i finansierade insatser, samt öka kunskapen om våld, dess konsekvenser och det stöd samhället har att erbjuda såväl våldsutsatta som våldsutövare.

Uppföljning och analys

Ett av NNS prioriterade temaområden är stärkt arbete med uppföljning, utvärdering och analys av samordningsförbundens verksamhet med fokus på den kunskap och erfarenhet som finns lokalt, regionalt och nationellt.

Nationella indikatorer

NNS nationella indikatorenkäter för finansiell samordning används för att följa och utvärdera individinriktade insatser baserat på hur deltagare och personal skattar insatsen. Nationella indikatorenkäterna används också för att följa och utvärdera förbundsarbetet i styrelse, chefs- och remittentsgrupper. Enkäterna sammanställs i en årlig nationell indikatorrapport.