NNS Logotyp

Daphne-ansökan för fortsatt arbete mot våld

NNS har skickat en ansökan om projekt­medel från EU kommis­sionen för att kunna fortsätta arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer.
30 maj 2024

En arbets­grupp från NNS uppdrag Stoppa våldet har under några intensiva veckor skrivit en projek­tan­sökan för att NNS ska kunna förlänga arbetet med att upptäcka och förebygga våld. Sista ansök­ningsdag var onsdag 29 maj och beslut meddelas i december 2024.

Ansökan har fokus på att skapa möjlig­heter för att vidare­ut­veckla strategier och handlings­planer, fortsatt ökad kunskaps­spridning samt ge fler metoder i arbetet mot våld i nära relationer.

Om NNS beviljas pengar är projektet tänkt att starta våren 2025 och löper under två år. Ansökan uppgår till 1 miljon Euro och av det ska NNS medfi­nan­siera 10 % i forma av arbetstid för de tjäns­te­per­soner hos medlems­för­bunden som jobbar inom projektet.

CERV är EU-kommis­sionens program för medborgare, jämlikhet, rättig­heter och värden (citizens, equality, rights and values) som jobbar  för att skydda och främja rättig­heter och värden i EU-fördragen och EU-stadgan om de grund­läg­gande rättig­he­terna, särskilt genom att stödja civil­sam­häl­les­or­ga­ni­sa­tioner på lokal, regional, nationell och transna­tionell nivå.

Daphne-projekt syftar till att stärka skyddet för barn, unga och kvinnor mot alla former av våld och trafficking.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024