NNS Logotyp

Klarälv­dalens Samordnings­förbund

Klarälv­dalens Samordnings­förbund har bedrivit verksamhet sedan 2007 och dess medlemmar består av Arbets­för­med­lingen, Försäk­rings­kassan, Region Värmland och kommu­nerna Hagfors, Munkfors och Forshaga.
Klarälvdalens Samordningsförbunds Logotyp

Samord­nings­för­bundets övergri­pande mål är att bedriva finan­siell samordning inom rehabi­li­te­rings­om­rådet så att aktuella samhälls­re­surser används på ett effektivt sätt och är till nytta för medbor­garna. Finan­siell samordning kan ses som en möjlighet till komplet­te­rande insatser utöver de som de samver­kande myndigheterna/parterna redan ansvarar för. Samord­ningen skall beröra minst två av de samver­kande parterna.